Δευτέρα, 19 Μαρτίου 2018

ΕΠΙΣΤΡΕΨΑΜΕ...ΚΑΙ ΒΡΗΚΑΜΕ ΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΥΣ ΝΑΧΟΥΝ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙ ΤΟ ΑΦΡΙΝ, ΚΑΙ ΝΑ ΟΧΥΡΩΝΩΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΕΒΡΟ!


Αυτοι ετοιμαζονται, και ημεις αυτοικανοποιουμεθα με σκυλοκαυγαδες 
ολων με όλους...Μηπως να επιστρεψωμεν εκει ως Ρωμηοι Οθωμανοι πολίτες ;


...δεν καθόμασταν εκει, στην παγωμενη Ισλανδια ( της οποιας οι αθωοι κατοικοι, απογονοι των Βικινγκς, μας ρωτουσαν απορημενοι : " Τι ερχεστε εδω να θαυμασετε την μαυρη αμμο στις παραλίες μας, προερχόμενη απο τα ηφαΙστεια μας;  Ολες οι αμμοι μαυρες δεν ειναι; " !!!!!!!);

Διαβαστε λοιπον αυτο που μας εστειλε ο πατριωτης συναδελφος Μηχανικος Φιλ.Αναστασίου (δεν ειναι να λειψει κανεις...)

Αποκάλυψη! Ο Ερντογάν οχυρώνεται και προετοι μαζεται στον Εβρο !!! (12 Μαρτίου 2018)

Ενα μεγάλο στρατιωτικο έργο, μία αντιαρματική τάφρο, πλάτους 50 μέ τρων, διανοίγει ο τουρκι κός Στρατός στην "εξέχουσα του Κάραγατς" στον Εβρο. 

Το έργο ολοκληρώθηκε σε 36 μήνες και επισήμως θεωρείται ότι είναι δηθεν «αντιπλημμυρικό», στο πλαίσιο προστασίας για το ενδεχόμενο υπερχείλησης του Εβρου.

Ωστόσο, η σχεδίαση και το σημείο που εκτελείται, δεν έχει να κάνει σε κανένα σημείο με έργο δηθεν πολιτικής προστασίας, αλλά με στρατιωτική κατασκευή, η οποία εκτε λέστηκε από το Μηχανικό του τουρκικού Στρατού, όπως αποκαλύπτουν οι φωτογραφίες που περιή λθαν σε ελληνική κατοχή και όχι από τη νομαρχία της Ανδριανού πολης.

Η "εξέχουσα του Κάραγατς", είναι το μεγα λύτερο τμήμα τουρκικού εδάφους, που εισέρχεται στην ελληνική επικράτεια, δυτικά του ποταμού Εβρου. Το έργο  εχει συνολικό μήκος 7.800 μ. Πλάτος 60 μ. και βάθος 3 μέτρα, ενώ η κατασκευή του ανακοινώ θηκε το 2015 από τον τότε πρωθυπουργό Αχμέτ Ντα βούτογλου. Υπάρχει άλλο ένα τμήμα, της τάξεως των 8,5 τ.χλμ ελληνικού εδάφους στις Φέρρες. Στο Κάραγατς υπάρχει και η μικρή ομώνυμη τουρκική πόλη, ανατολικά της οποί ας στήθηκε το τουρκικό έργο.

Τον Δεκέμβριο είχε απο περατωθεί ηδη το 70% του έργου, όσον αφορά το κανά λι αυτό καθ’εαυτό και με κάποιες καθυστερήσεις λό γω καιρού, το σύνολο του έργου αναμένεται να έχει τελειώσει τον Ιούνιο 2018.

Παράλληλα εκτελούνται έργα στο οδικό δίκτυο και κτίζονται νέες γέφυρες και περάσματα που απαι τούνται για να μπορούν να μετακινούνται απρόσκοπτα οι τουρκικές δυνάμεις.Είναι το μεγαλύτερο οχυ ρωματικό έργο της τουρ κικής Α’Στρατιάς στον Εβρο και εν συνεχεία θα δούμε τον σκοπό του.

Τρεις είναι οι βασικοί λό γοι κατασκευής του κανα λιού, βάσει των πληροφο ριών που συνέλεξαν οι ελληνικές υπηρεσίες:

-Ο πρώτος είναι κάλυψη-απόκρυψη προπαρασκευ αστικών ενεργειών βίαιης διέλευσης του Εβρου: Ο τουρκικός Στρατός δημι ουργεί ετσι ένα τεχνητό πεδίο ασκήσεων που προ σομοιάζει 100% στον Εβρο, μακριά από τα αδιάκριτα ελληνικά βλέμματα. Τώρα, όλες οι τουρκικές ασκή σεις διάβασης υδάτινου κωλύματος, εντοπίζονται, παρακολουθούνται και κα ταγράφονται από την ελλη νική πλευρά, μαζί με όλες τις τακτικές των τουρκων που ακολουθούν. Οταν ομως ολοκληρωθεί το έργο, το τουρκικό Μηχα νικό θα μπορεί πλεον να δρα αθέατο για τις ελλη νικες δυναμεις.

-Μπορούν να συγκεντρώ νονται δυνάμεις ζεύψης υδάτινου κωλύματος για "αιφνιδιαστική" επίθεση, μακριά από τα ελληνικά μέσα ηλεκτρονικής και φυσικής παρατήρησης
-Δημιουργούν ένα μείζον εμπόδιο στις ελληνικές μηχανοκίνητες δυνάμεις, κατ’αρχήν για να καταλά βουν ολόκληρη την "εξέ χουσα του Κάραγατς" και να την χρησιμοποιήσουν στην συνεχεια ως διαπραγ ματευτικό όπλο σε περί πτωση π.χ. κατάληψης ενός ελληνικού νησιού και κατά δεύτε ρον για να επι τεθούν και να ζεύξουν αυτές, προς Ανατολάς τον Εβρο, και να εξορμήσουν αυτες πλεον στην Ανδρια νούπολη, ένα πρώτο σημαν τικό εμπόδιο των ελληνι κών μηχανοκίνητων δυνά μεων, σε μια προσπάθεια διέλευσης στην ανατολική όχθη του Εβρου και από εκεί και πέρα, να εξορμή σουν ελευθερα στην Ανδριανούπολη .

Η Αγκυρα γνωρίζει ότι μόνο στον Εβρο υπάρχουν σημαντικές πιθανότητες να καταστεί δυνατή κατο χή τουρκικού εδάφους (η περίπτωση κατάληψης της νησου Ιμβρου, λόγω εξα σθένησης των ελληνικών αποβατικών μέσων, δεν θεωρείται πλέον πιθανή), είτε σε μία ελληνικη αντε πίθεση, είτε σε απάντηση τουρκικής επίθεσης σε ελ ληνικο νησί ή νησιά του Αιγαίου και θέλουν ετσι να απαλείψουν κάθε τέτοια πιθανό τητα.

Ηδη, όπως έχει αποκαλύ ψει η "ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ" στο τεύχος Οκτωβρίου, μετά το πραξικόπημα στην Τουρ κία, βγήκαν από τα ράφια και «ξεσκονίζονται» σχέδια διάβασης του Εβρου και μεταφοράς του κέντρου βάρους της ελληνικής αντεπίθεσης, στην Ανατο λική Θράκη, τα οποία σχέ δια βασίζονται στον ΕΕ 100-1, «Επιχειρήσεις Χερσαίων Δυνάμεων», έκδοση διαταγής 2008.

Σε οποιαδήποτε περίπτω ση, το συγκεκριμένο τουρ κικο έργο καταδεικνύει με σαφήνεια ότι βρισκόμαστε στις παραμονές τουρκικής μείζονος επιθετικής τουρ κικής ενέργειας και δεν έχει καμά σχέση με το αντίστοιχο ελληνικό έργο της μεγάλης αντι αρματι κής τάφρου, που δυστυχώς έχει μείνει ημιτελές μέχρι σήμερα…

Και όταν λέμε βρισκόμα στε στις «παραμονές», δεν εννοούμε αύριο ή τον επό μενο μήνα, αλλά, ολα τα «σημάδια» δείχνουν ότι, χρονικά, μετά το σημείο «ορόσημο» της έναρξης πα ραλαβής των F-35 τον Απρί λιο του 2018, ο χρόνος αρ χίζει πλεον να μετρά ανά ποδα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου